Política de Qualitat i de Privacitat de l'empresa
Política de Qualitat

La Direcció de l'empresa fa pública la seva política de qualitat  per a que tots els empleats que la integren, la coneguin i la cumpleixin, en els termes següents:

L'objectiu bàsic de la formació impartida en l'empresa és l'adequació dels alumnes, tant en els cursos de reciclatge com en els de formació ocupacional, a les necessitats canviants del mercat laboral, per assegurar el manteniment o la reinserció en el seu lloc de treball .

Per aquest motiu ens hem d'esforçar a avançar-nos als canvis del mercat laboral per tal d’oferir als nostres clients un servei  adequat a les seves necessitats.

Això comporta la selecció i formació constant del nostre professorat a fi i efecte que es pugui mantenir en posicions d'avantguarda dins del món de la formació laboral.

Aquests dos aspectes es concreten tant  en la recerca constant de sistemes de millora contínua, d'acord amb la filosofia del sistema de gestió de la qualitat de la norma
UNE-EN-ISO 9001, com en la utilització de les Noves Tecnologies basades en l’ús i aprofitament d’INTERNET eina bàsica i imprescindible durant totes les etapes “laborals” dels nostres clients.

Forma part d'aquesta política aconseguir clients repetitius, tant de les administracions públiques com d'entitats particulars.

Controlarem l'èxit de la nostra política de qualitat mitjançant dues eines:

- El seguiment constant de la satisfacció dels nostres clients, i

- L'aprofitament i reinserció dels nostres alumnes

 

La Seguretat i la Salut dels que desenvolupem la nostra tasca en QiF, així com totes aquelles persones que participin en la prestació dels nostres serveis és prioritària, per això integrem la responsabilitat preventiva a tots i cadascun dels nivells de l'organització.

Complirem amb tota la legislació aplicable, tant en matèria de seguretat i salut laboral, com els requeriments dels nostres clients i tots aquells altres requisits que l'organització subscrigui. Així mateix vetllarem per la igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.


Per donar a conèixer aquests compromisos, la Política Integrada de Qualitat i Prevenció de Riscos laborals es difondrà entre empleats, clients i col.laboradors, estant a disposició de qualsevol altra part interessada.

Política de Privacitat

1. DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Raó Social: QUALITAT I FORMACIÓ CONSULTORIA I GESTIÓ, S.L (en endavant, la “Empresa” o el “Responsable”).
CIF:
B61463675
Domicili: C/ APEL·LES MESTRES, 52 - 08850 - GAVÀ - BARCELONA
Telèfon: 93-638.92.73
Email per a comunicacions en matèria de Protecció de dades: mail@qualitatformacio.com


1.1. Normativa aplicable

La nostra Política de Privacitat s'ha dissenyat d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades), i en el que no contradigui l’esmenta’t Reglament, pel que disposa el marc legislatiu espanyol en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Al facilitar les seves dades, Vostè declara haver llegit i conèixer la present Política de Privacitat, prestant el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d'acord a les finalitats i termes aquí expressats.

L'empresa podrà modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privacitat podran ser complementades per l'Avís Legal, Política de Cookies i les condicions generals que, si escau, es recullin per a determinats productes o serveis, si aquest accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 

1.2. Delegat de Protecció de Dades

"AUDINNOVA, S.L, amb CIF B25644543 i domicili a PASSEIG DE RONDA, 60 BAIXOS, de 25006 - LLEIDA, de LLEIDA (ESPANYA). El telèfon de contacte és 973266599 i el correu electrònic: dpo@2-care.es"

2. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

El tractament que realitzem de les seves dades personals respon a les següents finalitats:

- Proporcionar-li informació relacionada amb els productes i serveis que ofereix la nostra empresa i que detallen en aquest lloc web.

- Realitzar la contractació dels nostres serveis mitjançant l'acceptació del corresponent pressupost / comanda i / o la signatura d'un contracte mercantil.

- Enviar per correu electrònic i / o postal les notícies i novetats sobre la nostra entitat, així com les actualitzacions del nostre catàleg de productes i serveis.

2.1. Termini de Conservació de les seves dades

Conservarem les seves dades personals des que ens doni el seu consentiment fins que ho revoqui o bé sol·liciti la limitació del tractament. En aquests casos, mantindrem les seves dades de manera bloquejada durant els terminis legalment exigits.

3. LEGITIMACIÓ I DADES RECOLLIDES

La legitimació per al tractament de les seves dades és el consentiment exprés atorgat mitjançant un acte positiu i afirmatiu (omplir el formulari corresponent i marcar la casella d'acceptació d'aquesta política) en el moment de facilitar les seves dades personals.

3.1. Consentiment per tractar les seves dades

En omplir els formularis, marcar la casella "Accepto la Política de Privadesa" i fer clic per enviar les dades, o en remetre correus electrònics a l'Empresa a través dels comptes habilitades a aquest efecte, l'Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de privacitat, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats indicades.

3.2. Categories de dades

Les dades que es recullen es refereixen a la categoria de dades identificatives, com poden ser: Nom i cognoms, Telèfon, Adreça Postal, Empresa, Correu electrònic, així com l'adreça IP des d'on s'accedeix al formulari de recollida de dades.

4. MESURES DE SEGURETAT

Dins del nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades de caràcter personal, l'informem que s'han adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, segons l'Art. 32 del RGPD EU 679/2016

5. CESSIÓ DE DADES

No es preveuen cessions de dades ni transferències internacionals de les seves dades, a excepció de les autoritzades per la legislació fiscal, mercantil i de telecomunicacions així com en aquells casos en què una autoritat judicial ens ho requereix

6. DRETS DE L’USUARI

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El responsable del fitxer deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

D'acord amb la legislació vigent té els següents drets: dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals, dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió, dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, dret a oposar-se al tractament, dret a la portabilitat dels dades i així mateix, a revocar el consentiment atorgat.

6.1. Com exercitar els meus drets

Per exercir els seus drets, ha de dirigir-se al responsable, sol·licitant el corresponent formulari per a l'exercici del dret elegit. Opcionalment, pot acudir a l'Autoritat de Control competent per obtenir informació addicional sobre els seus drets. Les dades de contacte per a l'exercici dels seus drets són el telèfon 936389273 i el correu electrònic: mail@qualitatformacio.com. Recordeu acompanyar una còpia d'un document que ens permeti identificar-lo.

7. CONSENTIMENT PER ENVIAMENT DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

Així mateix, i d'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, completant el formulari de recollida de dades i marcant la corresponent casella "Accepto l'enviament de comunicacions electròniques ", està atorgant el consentiment exprés per enviar-li a la seva adreça de correu electrònic, telèfon, fax o un altre mitjà electrònic a enviament d'informació sobre l'empresa.

On som?

Apel·les Mestres, 52 . Gavà

Telèfon

93.638.92.73

Suggeriments i Correu

mail@qualitatiformacio.com

Política de Qualitat

 (veure)